รัฐธรรมนูญ

พระราชบัญญัติ

 1. พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
 2. พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545
 3. พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2553
 4. พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2562
 5. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546
 6. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับที่ 2)พ.ศ. 2553
 7. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับที่ 3)พ.ศ. 2562
 8. พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
 9. พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่ 2)พ.ศ. 2551
 10. พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่ 3)พ.ศ. 2553
 11. พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่ 4)พ.ศ. 2562
 12. พระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546
 13. พระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. 2545
 14. พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
 15. พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562

กฎ

 1. กฎ ก.ค.ศ.ว่าด้วยการความผิดปรากฎชัดแจ้ง พ.ศ. 2549
 2. กฎ ก.ค.ศ.ว่าด้วยการร้องทุกข์และการพิจารณาร้องทุกข์ พ.ศ. 2551
 3. กฎ ก.ค.ศ.ว่าด้วยการเลื่อนขั้นเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2550
 4. กฎ ก.ค.ศ.ว่าด้วยการสอบสวนพิจารณา พ.ศ. 2550
 5. กฎ ก.ค.ศ.ว่าด้วยการอำนาจการลงโทษภาคทัณฑ์ ตัดเงินเดือน หรือลดเงินเดือน พ.ศ. 2561
 6. กฎ ก.ค.ศ.ว่าด้วยการอุทธรณ์และการพิจารณาอุทธรณ์ พ.ศ. 2550
 7. ข้อกำหนดวินัยและการดำเนินการทางวินัย

ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่

 1. ประมวลจริยธรรมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
 2. แนวทางการประพฤติปฏิบัติตนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

อำนาจหน้าที่

          (๑๐) กลุ่มกฎหมายและคดี ปฏิบัติงานขึ้นตรงกับผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและมีอำนาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้

          (ก) ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาการมีวินัยและรักษาวินัย

          (ข) ดำเนินการสืบสวนเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน

          (ค) ดำเนินการทางวินัย การตรวจพิจารณาวินัย การลงโทษ และการรายงานการ ดำเนินการทางวินัย

          (ง) ดำเนินการเกี่ยวกับการอุทธรณ์และการพิจารณาอุทธรณ์

          (จ) ดำเนินการเกี่ยวกับการร้องทุกข์และการพิจารณาร้องทุกข์

          (ฉ) ตำเนินการเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่

          (ช) ดำเนินการเกี่ยวกับงานนิติกรรมและสัญญา คดีปกครอง คดีแพ่ง คดีอาญาและคดีอื่น ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

          (ซ) ค่าเนินการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ

          (ฌ) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย จัดทำข้อมูลและติดตามประเมินผลเพื่อพัฒนางานกฎหมายและงานคดีของรัฐ

          (ญ) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

รายงานผลการดำเนินการจัดทำข้อมูลเพื่อประเมิน PMQA ในส่วนของกลุ่มกฎหมายและคดี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  พร้อมเอกสารแนบดังนี้

1 แบบฟอร์มการตอบประเด็นการประเมิน66

2 คู่มือการจัดการเรื่องร้องเรียนปรับปรุง 2564

3 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

4 ช่องทางการร้องเรียน

5ภาพหลักฐานการมีระบบการรับเรื่องร้องเรียนผ่านทางเว็บไซต์

6 ขั้นตอนการดำเนินการต่อเรื่องร้องเรียน

7ภาพระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้ควบคุมการดำเนินการเกี่ยวกับหนังสือร้องเรียน

8บทความ คำพิพากษา การทดสอบออนไลน์

9.1ข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียน       9.2ตารางสถิติสรุปผล ปีงบ 66 docx

10สรุปผลเรื่องร้องเรียน ประจำปีงบประมาณ 2566

โครงการเสริมสร้างคุณธรรมฯฯปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

ITA 2566

การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
 

มาตรการเสริมสร้างมาตรฐานทางจริยธรรม

มาตรการเสริมสร้างความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน