1.1 ด้านนิเทศการศึกษา

1) ออกแบบจัดทำแผนนิเทศการศึกษาให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ มาตรฐานการศึกษาชาติและหลักสูตร รวมทั้งนโยบายจุดเน้น สภาพแวดล้อมปัญหาและความต้องการจำเป็น  ให้ครู สถานศึกษา และหน่วยงานทางการศึกษา สามารถจัดการศึกษา เพื่อพัฒนาสมรรถนะและผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียน

2) คัดสรร สร้าง พัฒนา สื่นวัตกรรมและเทคโนโลยี โดยศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์สังเคราะห์ วิจัยหรือวิธีการอื่นที่เหมาะสม ให้สอดคล้องกับแผนการนิเทศการศึกษา เพื่อช่วยเหลือ ส่งเสริม สนับสนุนให้ครู สถานศึกษาและหน่วยงานการศึกษา สามารถจัดการศึกษาได้บรรลุผล

3) นิเทศ ให้คำปรึกษา แนะนำ ชี้แนะ เป็นพี่เลี้ยง ส่งเสริม และสนับสนุนการพัฒนา   งานวิชาการประสานงานกับหน่วยงาน สถานประกอบการ และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาให้ครูสถานศึกษา และหน่วยงานการศึกษา สามารถจัดการศึกษาได้บรรลุผล

4) รายงานผลการนิเทศโดยการวิเคราะห์ สังเคราะห์ สะท้อนผลการนิเทศต่อครูสถานศึกษา หน่วยงานหรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เพื่อเป็นข้อมูล สารสนเทศในการพัฒนางานวิชาการและการจัดการศึกษาที่เกิดผลสัมฤทธิ์สูง

2 ด้านการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษา

1) วิเคราะห์กลุ่มเป้าหมายและความต้องการจำเป็น สังเคราะห์สารสนเทศที่เกี่ยวข้องอย่างรอบด้าน  เพื่อวางแผนส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาการจัดการศึกษา

2) ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานองค์กรและสถานประกอบการ รวมถึงภูมิปัญญาหรือผู้ทรงคุณวุฒิด้านต่าง ๆ ให้เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาการจัดการศึกษา เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับสถานศึกษา

3) ติดตาม ประเมินผล การส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาของสถานศึกษา และหน่วยงานการศึกษาให้สามารถจัดการศึกษาได้บรรลุผลตามพันธกิจ

3 ด้านการพัฒนาตนเองและวิชาชีพ

1) พัฒนาตนเองอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง เพื่อให้มีความรู้ความสามารถทักษะโดยเฉพาะอย่างยิ่ง การใช้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษาสมรรถนะทางวิชาชีพศึกษานิเทศก์และความรอบรู้ในเนื้อหาที่นิเทศให้สูงขึ้น

2) มีส่วนร่วมและการเป็นผู้นำในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาชีพ เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้และการจัดการศึกษา

3) นำความรู้ ความสามารถ ทักษะที่ได้จากการพัฒนาตนเองและวิชาชีพ มาใช้ในการนิเทศการศึกษาที่มีผลต่อคุณภาพครูและผู้เรียน

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Optio, neque qui velit. Magni dolorum quidem ipsam eligendi, totam, facilis laudantium cum accusamus ullam voluptatibus commodi numquam, error, est. Ea, consequatur.