แก้ไขเพิ่มเติมคำสั่งมอบอำนาจการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ และมอบอำนาจเกี่ยวกับเงินรายได้สถานศึกษา

วันที่ 26 มกราคม 2567 นางลัดดาวัลย์ งามขจรกุลกิจ รองผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรีเขต 2 ได้ เชิญประชุม โรงเรียนขนาดเล็ก (นักเรียนต่ำกว่า 60 คน) เพื่อชี้แจง การแก้ไขเพิ่มเติมคำสั่งมอบอำนาจการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ และมอบอำนาจเกี่ยวกับเงินรายได้สถานศึกษา ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2

ประชุมคณะกรรมการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

เมื่อวันศุกร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2566 ประชุมคณะกรรมการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

คณะกรรมการประชุมพิจารณาจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ ให้กับโรงเรียนในสังกัด

เมื่อวันจันทร์ที่ 7 มีนาคม 2566 คณะกรรมการประชุมพิจารณาจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ ให้กับโรงเรียนในสังกัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

อบรมเพิ่มศักยภาพองค์ความรู้สำหรับผู้ปฏิบัติงานพัสดุ ประจำปีงบประมาณณ พ.ศ.2566

เมื่อวันจันทร์ที่ 12 พฤษภาคม 2566 นายศิวะทัศน์ สุขสุวรรณ ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรีเขต 2 และ นางลัดดาวัลย์ งามขจรกุลกิจ รองผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรีเขต 2 ได้เปิดอบรมเพิ่มศักยภาพองค์ความรู้สำหรับผู้ปฏิบัติงานพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

ประชุมพิจารณาผลการจัดซื้อครุภัณฑ์

เมื่อวันจันทร์ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2566 ประชุมพิจารณาผลการจัดซื้อครุภัณฑ์ ให้กับโรงเรียนในสังกัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

กำหนดขอบเขตของงานฯ

เมื่อวันอังคารที่ 6 ธันวาคม 2565 กำหนดขอบเขตของงาน รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ และราคากลาง การจัดซื้อครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566