การประชุมเชิงปฏิบัติการนำเข้าข้อมูลโครงการในระบบติดตาม และประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

       เมื่อ วันจันทร์ที่ 13 มีนาคม 2566 ดร.ศิวะทัศน์  สุขสุวรรณ  ผอ.สพป. จันทบุรี เขต 2 เป็นประธานในการประชุมเชิงปฏิบัติการนำเข้าข้อมูลโครงการในระบบติดตาม และประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ผ่านระบบ Zoom เพื่อชี้แจงแนวทางในการนำเข้าข้อมูล และสร้างความรู้ ความเข้าใจในการนำเข้าข้อมูลในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR)  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  ผู้เข้าร่วมประชุประกอบด้วย ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ณ ห้องประชุมดี สพป. จันทบุรี เขต 2