การตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการแบบบูรณาการของคณะผู้ตรวจราชการเขตตรวจราชการที่ 9 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 2

เมื่อ วันอังคารที่  22  สิงหาคม 2566 ดร.ศิวะทัศน์ สุขสุวรรณ ผอ.สพป.จันทบุรี เขต 2 ได้มอบหมายให้ นางสาวนารีรัตน์ เอกศิริ รอง ผอ.สพป.จันทบุรี เขต 2 พร้อมด้วย นางใกล้รุ่ง พิริยะกิตติการ ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน  และเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบ เข้าร่วมประชุมรับฟังการสรุปผลการดำเนินงานตามนโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 2 กระทรวงศึกษาธิการ โดยมี นายธฤติ ประสานสอน ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นผู้รับผิดชอบเขตตรวจราชการที่ 9 พร้อมด้วยคณะผู้ตรวจ ณ ห้องประชุมบุษราคัม สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดจันทบุรี