การตรวจสอบ และรับรองความถูกต้องของสถานศึกษาที่มีนักเรียนประจำพักนอน นอกเขตพื้นที่บริการ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 ของ สพป.จันทบุรี เขต 2

วันอังคารที่ 13 มิถุนายน 2566 เวลา 10.00 น. ดร. ศิวะทัศน์ สุขสุวรรณ ผู้อำนวยการ สพป.จันทบุรี เขต 2 ได้มอบหมายให้ นางสาวนารีรัตน์ เอกศิริ รองผู้อำนวยการ สพป.จันทบุรี เขต 2 พร้อมด้วย ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน และบุคลากรกลุ่มนโยบายและแผน ได้ลงพื้นที่ เพื่อดำเนินการตรวจสอบข้อมูลนักเรียนประจำพักนอน นอกเขตพื้นที่บริการ ให้มีความถูกต้อง สอดคล้องกับแนวทางการดำเนินงานโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ณ โรงเรียนวัดตะปอนน้อย อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี