การติดตามและจัดเก็บข้อมูลผลการปฏิบัติงานของผู้อำนวยการสถานศึกษาในสังกัดอำเภอสอยดาว เพื่อประกอบการพิจารณาการเลื่อนขั้นเงินเดือน ครั้งที่1 (1 เมษายน 2566)

              วันที่ 24 มีนาคม 2566 / เวลา 08.00 น.
                             ดร.ศิวะทัศน์ สุขสุวรรณ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 พร้อมด้วยศึกษานิเทศก์ประจำศูนย์เครือข่ายฯ และบุคลากรกลุ่มงานบริหารบุคคล ได้ลงพื้นที่ในอำเภอสอยดาวออกติดตามและจัดเก็บข้อมูลผลการปฏิบัติงานของผู้อำนวยการสถานศึกษา เพื่อประกอบการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน ครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2566)  ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านประตง