การติดตามและจัดเก็บข้อมูลผลการปฏิบัติงานของผู้อำนวยการสถานศึกษาในสังกัดอำเภอโป่งน้ำร้อน เพื่อประกอบการพิจารณาการเลื่อนขั้นเงินเดือน ครั้งที่1 (1 เมษายน 2566)

            วันที่ 23 มีนาคม 2566 / เวลา 08.00 น.
                           ดร.ศิวะทัศน์ สุขสุวรรณ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 พร้อมด้วยศึกษานิเทศก์ประจำศูนย์เครือข่ายฯ และบุคลากรกลุ่มงานบริหารบุคคล ได้ลงพื้นที่ในอำเภอโป่งน้ำร้อนออกติดตามและจัดเก็บข้อมูลผลการปฏิบัติงานของผู้อำนวยการสถานศึกษา เพื่อประกอบการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน ครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2566) ณ ห้องประชุมโรงเรียนวัดทับไทร