การนำเสนอผลการดำเนินโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข (โรงเรียนวัดตะปอนน้อย)