การนิเทศติดตามการเตรียมความพร้อมการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 (โรงเรียนในสังกัดอำเภอมะขาม)