การนิเทศ เพื่อกำกับ ติดตาม การดำเนินงานตามนโยบายและจุดเน้นของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2

          วันที่ 13 มีนาคม 2566 / ดร.ศิวะทัศน์ สุขสุวรรณ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 ได้ออกตรวจเยี่ยมโรงเรียนในสังกัดเขตอำเภอโป่งน้ำร้อน เพื่อกำกับ ติดตาม การดำเนินงานตามนโยบายและจุดเน้นของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 จำนวน 4 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนบ้านแปลง โรงเรียนบ้านจางวาง โรงเรียนบ้านนาสนาดด์ และโรงเรียนราษฎร์พัฒนาสามัคคี ในโอกาสนี้ขอขอบคุณ ผู้บริหาร คณะครู และนักเรียนที่ได้ให้การต้อนรับเป็นอย่างดียิ่ง