การนิเทศ เพื่อกำกับ ติดตาม การดำเนินงานตามนโยบายและจุดเน้นของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2

            เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2566 / ดร.ศิวะทัศน์ สุขสุวรรณ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 ได้ออกตรวจเยี่ยมโรงเรียนในสังกัดเขตอำเภอเขาคิชฌกูฎ เพื่อกำกับ ติดตาม การดำเนินงานตามนโยบายและจุดเน้นของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 จำนวน 3 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนบ้านชากไทย โรงเรียนวัดคลองตะเคียน และโรงเรียนวัดตะเคียนทอง  ในโอกาสนี้ขอขอบคุณ ผู้บริหาร คณะครู และนักเรียน ที่ได้ให้การต้อนรับเป็นอย่างดียิ่ง