การนิเทศ ติดตาม ประเมินผลก่อนเปิดภาคเรียนที่ 2 /2566

                                                                             

             วันจันทร์ที่ 30 ตุลาคม 2566 เวลา 13.00 น. ดร.ณิชา เทียมสุวรรณ พร้อมด้วยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม ออกนิเทศ ติดตาม การจัดการศึกษาในการเตรียมความพร้อมการเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 ณ โรงเรียนบ้านมะขาม สังกัด สพป.จบ 2