การนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) และนโยบายของสพฐ. ประจำปีงบประมาณ 2566 ณ โรงเรียนวัดตกพรม โรงเรียนบ้านเขาทอง เเละโรงเรียนวัดสะตอน้อย