การนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) และนโยบายของสพฐ. ประจำปีงบประมาณ 2566 ณ โรงเรียนบ้านคลองใหญ่ (แหลมสิงห์) เเละโรงเรียนวัดเขาตาหน่วย