การนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) และนโยบายของสพฐ. ประจำปีงบประมาณ 2566 ณ โรงเรียนเวฬุวัน เเละโรงเรียนบ้านบ่อเวฬุ