การนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) และนโยบายของสพฐ. ประจำปีงบประมาณ 2566 ณ โรงเรียนวัดน้ำรัก โรงเรียนบ้านหนองสลุด เเละโรงเรียนวัดวังจะอ้าย