การนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการเรียนรู้เชิงรุก  (Active Learning) และนโยบายของ สพฐ. ประจำปีงบประมาณ 2566 ณ โรงเรียนบ้านมะขาม