การนิเทศ เพื่อกำกับ ติดตาม การดำเนินงานตามนโยบายและจุดเน้นของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2

          เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2566 / ดร.ศิวะทัศน์ สุขสุวรรณ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 ได้ออกตรวจเยี่ยมโรงเรียนในสังกัดเขตอำเภอขลุงและอำเภอแหลมสิงห์ เพื่อกำกับ ติดตามการดำเนินงานตามนโยบายและจุดเน้นของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 จำนวน 3 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนวัดตกพรม โรงเรียนวัดบางสระเก้า และโรงเรียนบ้านคลองกลอย ในโอกาสนี้ขอขอบคุณ ผู้บริหาร คณะครู และนักเรียน ที่ได้ให้การต้อนรับเป็นอย่างดียิ่ง