การนิเทศ เพื่อกำกับ ติดตาม การดำเนินงานตามนโยบายและจุดเน้นของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2

            วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2566 / ดร.ศิวะทัศน์ สุขสุวรรณ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 ได้ออกตรวจเยี่ยมโรงเรียนในสังกัดเขตอำเภอสอยดาว เพื่อกำกับ ติดตามการดำเนินงานตามนโยบายและจุดเน้นของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2  จำนวน 3 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนบ้านตาเรือง โรงเรียนโฆวินฑะ  และโรงเรียนวัดสำโรง ในโอกาสนี้ ขอขอบคุณ ผู้บริหาร คณะครู และนักเรียน ที่ได้ให้การต้อนรับเป็นอย่างดียิ่ง