การนิเทศ เพื่อกำกับ ติดตาม การดำเนินงานตามนโยบายและจุดเน้นของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2

          วันที่ 2 มีนาคม 2566 / ดร.ศิวะทัศน์ สุขสุวรรณ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 ได้ออกตรวจเยี่ยมโรงเรียนในสังกัดเขตอำเภอมะขามและอำเภอโป่งน้ำร้อน  เพื่อกำกับ ติดตามการดำเนินงานตามนโยบายและจุดเน้นของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 จำนวน 4 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนวัดโป่ง โรงเรียนบ้านทุ่งม่วง โรงเรียนบ้านคลองตาคงและโรงเรียนบ้านเขาหอม ในโอกาสนี้ขอขอบคุณ ผู้บริหาร คณะครู และนักเรียน ที่ได้ให้การต้อนรับเป็นอย่างดียิ่ง