การนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) และนโยบาย ของสพฐ. ประจำปีงบประมาณ 2566 ณ โรงเรียนวัดวันยาวล่าง