การนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) และนโยบายของสพฐ. ประจำปีงบประมาณ 2566 ณ โรงเรียนวัดตะปอนน้อย โรงเรียนวัดตะปอนใหญ่ โรงเรียนบ้านหนองเสม็ด เเละโรงเรียนวัดเกวียนหัก