การประชุมการใช้ร่างต้นแบบนวัตกรรม คุณภาพเพื่อการประกันคุณศึกษาครั้งที่ 3 (โรงเรียนบ้านประตง)