การประชุมคณะกรรมการพิจารณางบประมาณโรงเรียนที่ตั้งในพื้นที่ลักษณะพิเศษ (โรงเรียนพื้นที่สูงในถิ่นทุรกันดารและโรงเรียนพื้นที่เกาะ) รายการซ่อมแซมบ้านพักนักเรียนและบ้านพักครู

เมื่อ วันอังคารที่ 2 พฤษภาคม 2566 ดร.ศิวะทัศน์ สุขสุวรรณ ผอ.สพป.จันทบุรี เขต 2 เป็นประธานเปิดการประชุมคณะกรรมการพิจารณางบประมาณโรงเรียนที่ตั้งในพื้นที่ลักษณะพิเศษ (โรงเรียนพื้นที่สูงในถิ่นทุรกันดารและโรงเรียนพื้นที่เกาะ) รายการซ่อมแซมบ้านพักนักเรียนและบ้านพักครู โรงเรียนในสังกัด สพป.จันทบุรี เขต 2 ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย คณะกรรมการพิจารณางบประมาณฯ ณ ห้องประชุมมีสุข สพป.จันทบุรี เขต 2