การประชุมคณะกรรมการพิจารณาทบทวนและจัดทำแผนขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนคุณภาพ ของ สพป.จันทบุรี เขต 2

เมื่อ วันอังคารที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566  ดร.ศิวะทัศน์ สุขสุวรรณ ผอ.สพป. จันทบุรี เขต 2 เป็นประธาน ในการประชุมคณะกรรมการพิจารณาทบทวนและจัดทำแผน ขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนคุณภาพ ของ สพป.จันทบุรี เขต 2 ผู้เข้าร่วมการประชุมประกอบด้วย รอง ผอ.สพป.จบ.2 ประธานศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาและผู้เกี่ยวข้อง ณ ห้องประชุมดี สพป.จันทบุรี เขต 2