การประชุมคณะกรรมการ กำกับ ติดตาม ตรวจสอบการดำเนินงานของสถานศึกษาตามแนวทางการดำเนินงานโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของ สพป.จันทบุรี เขต 2

         เมื่อ วันจันทร์ที่ 23 มกราคม 2566 ดร.ศิวะทัศน์ สุขสุวรรณ ผอ.สพป.จันทบุรี เขต 2 เป็นประธานเปิดการประชุมคณะกรรมการ กำกับ ติดตาม ตรวจสอบการดำเนินงานของสถานศึกษาตามแนวทางการดำเนินงานโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เพื่อให้สถานศึกษาสามารถใช้จ่ายงบประมาณ งบเงินอุดหนุน เป็นไปอย่างถูกต้องตามแนวทางการดำเนินงานฯ ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย คณะกรรมการกำกับ ติดตาม ตรวจสอบการดำเนินงานฯ ณ ห้องประชุมมีสุข สพป.จันทบุรี เขต 2