การประชุมจัดตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง โรงเรียนในสังกัด สพป.จบ.2

เมื่อ วันจันทร์ที่ 21 พฤศจิกายน 2565 ดร.ศิวะทัศน์ สุขสุวรรณ ผอ.สพป.จบ.2เป็นประธานเปิดการประชุมการพิจารณาคำขอจัดตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 งบลงทุน รายการค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง โรงเรียนในสังกัด สพป.จบ.2  ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย รองผอ.สพป.จบ.2 ประธานศูนย์ฯ ระดับเครือข่าย จำนวน 15 ศูนย์ บุคลากรกลุ่มนโยบายและแผน ณ ห้องประชุมดี สพป.จันทบุรี เขต 2