การประชุมชี้เเจงการคัดเลือกผลงานการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning)