การประชุมชี้แจงศูนย์สอบการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปี การศึกษา 2566 ผ่านระบบออนไลน์

วันพฤหัสบดีที่ 29 มิถุนายน 2566 ดร.ศิวะทัศน์ สุขสุวรรณ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 พร้อมด้วย นางกาญจนา นิยมนา ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา และนางสาวกมลพร กลมเกลี้ยง ศึกษานิเทศห์ เข้าร่วมการประชุมชี้แจงศูนย์สอบการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปี การศึกษา 2566 ผ่านระบบออนไลน์ ณ ห้องประชุมมีสุข สพป.จันทบุรี เขต 2