การประชุมติดตาม ประเมินผลการบริหาร และการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ของ สพฐ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

              เมื่อ วันพฤหัสบดีที่ 16 กุมภาพันธ์ 2566  ดร.ศิวะทัศน์ สุขสุวรรณ ผอ.สพป. จันทบุรี เขต 2  เป็นประธานในการประชุมติดตาม ประเมินผลการบริหาร และการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เพื่อกำหนดผู้รับผิดชอบตัวชี้วัดการรายงานข้อมูลลงในระบบ e-Mes ผู้เข้าร่วมการประชุม ประกอบด้วยรอง ผอ.สพป.จบ.2 ผอ.กลุ่ม/หน่วย และผู้เกี่ยวข้อง ณ ห้องประชุมมีสุข สพป.จันทบุรี เขต 2