การประชุมทางไกลผ่านระบบสื่อสารสองทาง (Video Conference)

เมื่อ วันที่ 3 – 4 กรกฎาคม 2566 ดร.ศิวะทัศน์ สุขสุวรรณ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2
ได้มอบหมายให้ นายธนพล นาเลาห์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 เป็นประธานเข้าร่วมประชุมโครงการพัฒนา
และส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ด้วยสื่อเทคโนโลยีดิจิทัล ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พร้อมด้วย นางกาญจนา นิยมนา ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม
และประเมินผลการจัดการศึกษา ศึกษานิเทศก์ และบุคลากรด้าน ICT โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ครู บุคลากรทางการศึกษา
และผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด มีความรู้ ความเข้าใจ และทักษะในการประยุกต์ใช้งานระบบคลังสื่อเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อจัดการเรียนรู้
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน จึงให้มีการประชุมทางไกลผ่านระบบสื่อสารสองทาง (Video Conference) ณ ห้องประชุมมีสุข สพป.จันทบุรี เขต 2