การประชุมผู้ปกครองครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2565 (โรงเรียนบ้านตรอกนอง)