การประชุมสร้างความเข้าใจการติดตาม ประเมินผลการบริหาร และการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ของ สพฐ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

       เมื่อ วันพฤหัสบดี 9 กุมภาพันธ์ 2566  ดร.ศิวะทัศน์ สุขสุวรรณ ผอ.สพป. จันทบุรี เขต 2 เป็นประธานในการประชุมสร้างความเข้าใจการติดตาม ประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เพื่อให้บุคลากรรับทราบแนวทางการติดตามและประเมินผลฯ รวมถึงมีความรู้ ความเข้าใจในการรายงานผลที่ตรงกันอย่างมีประสิทธิภาพ ผู้เข้าร่วมการประชุมประกอบด้วย รอง ผอ.สพป.จบ.2  ผอ.กลุ่ม/หน่วยและผู้เกี่ยวข้อง ณ ห้องประชุมมีสุข สพป.จันทบุรี เขต 2