การประชุมเชิงปฏิบัติการปลูกฝังค่านิยมและสร้างจิตสำนึกไม่ทนต่อการทุจริต ไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) สร้างสังคมโปร่งใสเพื่อพัฒนา และยกระดับค่า CPI ของประเทศ

  วันจันทร์ที่ 10 กรกฎาคม 2566 ดร.ศิวะทัศน์ สุขสุวรรณ ผู้อำนวยการเขตพื้นทึ่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการปลูกฝังค่านิยมและสร้างจิตสำนึกไม่ทนต่อการทุจริต ไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่(No Gift Policy) สร้างสังคมโปร่งใสเพื่อพัฒนา และยกระดับค่า CPI ของประเทศโครงการปลูกฝังค่านิยมต่อต้านการทุจริต สร้างคุณธรรมและจริยธรรมในการการปฏิบัติหน้าที่ภายใต้กรอบแนวคิด “จิตบริการ ประสานใจ โปร่งใส เป็นธรรม” และเพื่อเป็นการ ปลูก และปลุก จิตสำนึกความเป็นพลเมืองที่ดี มีวัฒนธรรมสุจริต สามารถแยกแยะได้ว่าสิ่งใดเป็นประโยชน์ส่วนตน สิ่งใดเป็นประโยชน์ส่วนรวมมีความละอายต่อการกระทำผิด ไม่เพิกเฉยอดทนต่อการทุจริต และเข้ามามีส่วนร่วมในการต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ โดยมี นางลัดดาวัลย์ งามขจรกุลกิจ นางสาวนารีรัตน์ เอกศิริ นายธนพล นาเลาห์ รอง ผอ.สพป.จันทบุรี เขต 2 ผู้บริหารสถานศึกษา จำนวน 80 คน และคณะกรรมการดำเนินงานการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ จำนวน 20 คน เข้าร่วมประชุมฯ ณ ห้องประชุม ดี สพป.จันทบุรี เขต 2 ในการนี้ได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรบรรยายฯ จากสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดจันทบุรี จำนวน 2 คน1.นายจำเนียร มูลสาร ผอ.สำนักงาน ป.ป.ช.จังหวัดจันทบุรี 2.นางสาวดวงเดือน บุดดีคำ เจ้าพนักงานป้องกันการทุจริตปฏิบัติการ