การประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน อาคารและสิ่งก่อสร้าง ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2568-2570)

เมื่อ   วันพุธที่ 17 พฤษภาคม 2566 ดร.ศิวะทัศน์ สุขสุวรรณ ผอ.สพป. จบ. 2 ได้มอบหมายให้ นางสาวนารีรัตน์ เอกศิริ รอง ผอ.สพป.จบ. 2 เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน อาคารและสิ่งก่อสร้าง ระยะ 3 ปี (พ.ศ.2568-2570) เพื่อใช้เป็นข้อมูลแผนความต้องการ งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างในระยะ 3 ปี ของโรงเรียนในสังกัด สพป.จันทบุรี เขต 2 ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย คณะกรรมการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ และกลุ่มเป้าหมายโรงเรียนในสังกัด โรงเรียนละ 2 คน ได้แก่ผู้บริหารสถานศึกษา และครูผู้รับผิดชอบการจัดทำคำของบประมาณ  ณ ห้องประชุม รำไพพรรณี ศูนย์วิทยบริการและชุมชนสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช จันทบุรี อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี