การประเมินผลงานเชิงประจักษ์ ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ของเขตพื้นที่การศึกษา และของโรงเรียนในสังกัด

  วันพุธที่ 5 กรกฎาคม 2566 ดร.ศิวะทัศน์ สุขสุวรรณ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 พร้อมด้วย นางลัดดาวัลย์ งามขจรกุลกิจ นายธนพล นาเลาห์ รอง ผอ.สพป.จบ 2 ประธานศูนย์เครือข่าย 15 ศูนย์ และคณะ เข้ารับการประเมินผลงานเชิงประจักษ์ ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ของเขตพื้นที่การศึกษา และของโรงเรียนในสังกัด จำนวน 1 โรงเรียน ระดับประถมศึกษาขนาดเล็ก (โรงเรียนวัดซึ้งล่าง อำเภอขลุง)และจัดนิทรรศการทางวิชาการ โดยได้รับการประเมินจากคณะกรรมการ ชุดที่ 1 นำโดย นางนภาพรรณ นาดี ผอ.สพป.ปราจีนบุรีเขต 1 ประธานกรรมการ, นางมิญช์มนัส วรรณมหินทร์ สลางสิงหื์รอง ผอ.สพป.ตราด กรรมการ , นายทรงพล ทรัพย์เจริญ ผอ.รร.ชุมชนวัดหนองจวง กรรมการ , นายกฤต เจนการ ศน.ชำนาญการพิเศษ สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 กรรมการ , นางสาวณัชฌาวรรณ ปัญญาดี ผอ.กลุ่มส่งเสริม สพม.สระแก้ว กรรมการ เพื่อรับรางวัลระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ระดับเขตตรวจราชการ ประจำปี 2566 ณ ห้องประชุมดี สพป.จบ 2 และ โรงเรียนวัดซึ้งล่าง อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี