การรับ – ส่ง ข้อสอบการประมินความสามมารถด้านการอ่านของผู้เรียน (RT)ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2566

วันจันทร์ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2567 นางสาวปุณยนุช ดวงศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 ปฏิบัติราชการในตำแหน่งผู้อนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 พร้อมคณะดำเนินการรับ-ส่งข้อสอบการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (RT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2566 ให้กับโรงเรียนในสังกัด สพป.จันทบุรี เขต 2 ประกอบด้วย โรงเรียน 1 อำเภอ 1 โรงเรียนคุณภาพ ได้แก่ โรงเรียนวัดหนองชิ่ม โรงเรียนวัดเวฬุวัน โรงเรียนบ้านมะขาม โรงเรียนบ้านจันทเขลม โรงเรียนบ้านโป่งน้ำร้อน โรงเรียนบ้านประตง และโรงเรียนในสังกัดโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน ได้แก่ โรงเรียนตชด.สิงคโปร์แอร์ไลน์ โรงเรียนตชด.บ้านคลองมะลิ และโรงเรียนตชด.บ้านน้ำแดง ณ สพป.จันทบุรี เขต 2