การลงพื้นที่ พิจารณาคำของบประมาณเพื่อบรรจุเข้าแผนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางการศึกษาอาคารและสิ่งก่อสร้าง ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2568 – 2570)

วันที่ 28 – 29 สิงหาคม 2566 ดร.ศิวะทัศน์  สุขสุวรรณ  ผอ.สพป.จบ.2  ได้มอบหมายให้ นางสาวนารีรัตน์  เอกศิริ รอง ผอ.สพป.จบ.2 พร้อมด้วยบุคลากร กลุ่มนโยบายและแผน ลงพื้นที่ พิจารณาคำของบประมาณเพื่อบรรจุเข้าแผนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางการศึกษา อาคารและสิ่งก่อสร้าง ระยะ 3 ปี  (พ.ศ. 2568 – 2570)  ณ โรงเรียนในอำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี