การลงพื้นที่ พิจารณาคำของบประมาณเพื่อบรรจุเข้าแผนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางการศึกษาอาคารและสิ่งก่อสร้างระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2568 – 2570)

เมื่อวันจันทร์ที่  4  กันยายน  2566  ดร.ศิวะทัศน์   สุขสุวรรณ   ผอ.สพป.จบ.2ได้มอบหมายให้ นางสาวนารีรัตน์  เอกศิริ รอง ผอ.สพป.จบ.2 พร้อมด้วยบุคลากรกลุ่มนโยบายและแผน ลงพื้นที่พิจารณาคำของบประมาณเพื่อบรรจุเข้าแผนพัฒนา    โครงสร้างพื้นฐานทางการศึกษา อาคารและสิ่งก่อสร้าง ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2568 – 2570) ณ โรงเรียนในศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาขลุงศิขริน อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี