การสอบประเมินคุณภาพการศึกษา NT (โรงเรียนบ้านสมเด็จเจ้าพระยาอุปถัมภ์)