การสอบประเมินคุณภาพการศึกษา NT (โรงเรียนบ้านท่าขาหย่าง)