การอบรมเชิงปฏิบัติการดครงการดูแลช่วยเหลือและคุ้มครองนักเรียน กิจกรรมการเน้นความปลอดภัยในสถานศึกษา (โรงเรียนบ้านโชคดี)