การอบรมเชิงปฏิบัติการด้านระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน (โรงเรียนวัดตะปอนน้อย)