การอบรมเชิงปฏิบัติการตามโครงการพัฒนาผู้บริหารการศึกษา สพฐ.OBEC ONE TEAM ตำแหน่ง ผอ.สพท.และ รอง ผอ.สพท.ระหว่างวันที่ 22 – 31 มกราคม 2567

วันพฤหัสบดีที่ 25 มกราคม 2567 นางสาวปุณยนุช ดวงศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 ปฏิบัติราชการในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 พร้อมด้วย ดร.วุฒิชัย ไกรวิเศษ ดร.ไพศาล วงค์กระโซ่ รอง ผอ.สพป.จันทบุรี เขต 2 เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการตามโครงการพัฒนาผู้บริหารการศึกษา สพฐ. OBEC ONE TEAM ตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้ารับการพัฒนามีอุดมการณ์ วิสัยทัศน์ บุคลิกภาพ และความเป็นผู้นำสำหรับตำแหน่งผู้บริหารการศึกษา เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการบริหารสูงสุด ซึ่งจัดในระหว่างวันที่ 22 – 31 มกราคม 2567 ณ โรงแรมอิงธาร รีสอร์ท จังหวัดนครนายก