การอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพการจัดการเรียนการสอนด้านการอ่าน และการเขียนภาษาไทย สำหรับครูสอนภาษาไทยชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 – 4 (โรงเรียนบ้านบ่อเวฬุ)