การอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อต่อยอด การจัดทำข้อตกลงในการพัฒนางาน (โรงเรียนบ้านบ่อเวฬุ)