การอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพครูแกนนำโครงการโรงเรียนคุณธรรม พร้อมทำบันทึกความร่วมมือ (MOU) ขับเคลื่อนโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ระหว่าง สฟป.จันทบุรี เขต 2 และโรงเรียนในศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาขลุงบูรพา จำนวน 11 โรงเรียน

          วันที่ 27 มีนาคม 2566
                       ดร.ศิวะทัศน์ สุขสุวรรณ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพครูแกนนำโครงการโรงเรียนคุณธรรม พร้อมทำบันทึกความร่วมมือ (MOU) ขับเคลื่อนโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ระหว่าง สฟป.จันทบุรี เขต 2 และโรงเรียนในศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาขลุงบูรพา จำนวน 11 โรงเรียน และได้มอบเกียรติบัตรโครงการอบรมพัฒนาฯ
                       โดยมีนายพิรุณ แพทย์อุดม ,นางขวัญดาว พลอยแหวน ,นางอารีย์ หาญสมศักดิ์กุล และนางสาวภคิณี  ศรีสุวรรณ์ ศึกษานิเทศก์เป็นวิทยากรในการอบรมโครงการพัฒนาฯ คณะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  เข้าร่วมฯ ณ ห้องประชุมโรงเรียนมิตรภาพ 20  อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี