การอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือ – เนตรนารี (โรงเรียนบ้านบ่อเวฬุ)