กิจกรรมรณรงค์ป้องกัน ไข้เลือดออก (โรงเรียนบ้านโชคดี)